Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. május 19-20. (csütörtök-péntek) 8.00 órától – 17.00 óráig

2022. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a körzetes vagy a választott óvodában. Szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő, és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

– a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

Felsővárosi Óvoda felvételi körzete

Felsővárosi Óvoda (Székesfehérvár, Havranek József utca 2.) Attila utca 44-től folyamatos, Barátság liget, Damjanich utca, Fecskepart, Fecskepart utca, Gerle utca, Gombócleső utca, Gödör utca, Havranek József köz, Havranek József utca, Honvéd utca, Irányi Dániel utca, Jezsuita utca, Kecskeméti utca, Kertalja köz, Kertalja utca, Kiskút útja, Koppány utca, Mészáros Lázár utca, Móri út, Pacsirta utca, Pörös utca 24-ig folyamatos, Rigó utca, Rozgonyi Piroska utca, Szent Sebestyén tér, Szent Vendel köz, Tompa Mihály utca 64-től folyamatos, Vajdasor, Vajda sor, Wass Albert köz, Zámoly köz, Zámoly utca, Zámolyi út

Adatlapok Óvodai beiratkozáshaz letölthető Word és PDF formátumban: