S z é k e s f e h é r v á r M e g y e i J o g ú V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K ö z g y ű l é s é n e k a 2 0 2 1 / 2 0 2 2 . n e v e l é s i é v r e t ö r t é n ő ó v o d a i
b e i r a t k o z á s r ó l s z ó l ó 2 0 4 / 2 0 2 1 . ( I I I . 2 5 . ) k g y . h a t á r o z a t a 1 . m e l l é k l e t e
HIRDETMÉNY
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre
történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)
8.00 órától – 18.00 óráig
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2021. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik.
A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába
óvodai nevelésre köteles gyermekét, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni.
Az óvodai beiratkozás elektronikus úton, vagy indokolt esetben személyesen lehetséges az alábbiak szerint:
I. Elektronikus úton történő beiratkozás esetén az óvoda email címére szükséges a szülőnek jeleznie gyermeke beíratási
szándékát. Kérjük a szülőket, hogy az elektronikus beiratkozásnál is legyenek szívesek figyelembe venni a fenti dátumot
és időtartamot. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása az első óvodai nevelési napon
történik.
II. Személyesen történő beiratkozásra kizárólag az óvodával történt telefonos egyeztetést követően, az egyeztetett
időpontban kerülhet sor. Az óvoda beosztást készít a beiratkozások időpontjára a járványügyi szabályok figyelembe
vételével. A járványügyi helyzetre tekintettel kérjük a szülőket, hogy személyes beiratkozásra csak különlegesen indokolt
esetben kerüljön sor.
A személyesen történő beiratkozás esetén be kell mutatni:
– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
– a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni,
átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában
(a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta szerepel.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon
kisgyermekek esetében, akik 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék – a fenti
eljárásrend szerint – a felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.
Szabálysértést követ el az a szülő és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő
időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem
biztosítja.
A felvételről az óvoda igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő
30. napig. A szülő, ha kéri, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy elutasításra került. A felvételről szóló
értesítést az elektronikus úton történő beiratkozás esetén, a szülő elektronikus úton kapja meg. A szülő az óvodaigazgató döntése ellen, annak
közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.
A szülő – 2021. május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a Kormányhivatal felmentheti a gyermeket
az óvodai foglakozáson való részvétel alól, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (www.oktatas.hu).
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási,
hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A sajátos nevelési igény esetén a szakértői bizottság a szakértői
véleményében dönt a sajátos nevelési igény fennállásáról vagy kizárásáról. A szakértői vélemény tartalmazza a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő
óvodára, csoportra vonatkozó javaslatot, a kijelölt óvoda megjelölését.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák mindegyike gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
A többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek óvodai nevelését biztosítja az Árpád Úti Óvoda (Árpád u. 5.), a Ligetsori Óvoda
(Ligetsor 49. B ép.), a Maroshegyi Óvoda (Rádió u. 1.), a Rákóczi Utcai Óvoda (Rákóczi u. 30.) és a Tolnai Utcai Óvoda (Tolnai u 1.).
A többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését biztosítja a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Várkörút 14-16.), a
Felsővárosi Óvoda (Havranek J. u. 2.), a Hosszúsétatéri Óvoda (Hosszúsétatér 42.), a Maroshegyi Óvoda (Rádió u. 1.), a Napsugár Óvoda (Salétrom u. 8.), a
Szivárvány Óvoda (Zombori u. 19.) és a Tolnai Utcai Óvoda (Tolnai u. 1.).
A többi gyermekkel együtt nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését biztosítja az Árpád Úti Óvoda (Árpád u. 5.), a Gyöngyvirág
Óvoda-Székesfehérvár (Pozsonyi út 2.) és a Ligetsori Óvoda (Ligetsor 49. B ép.).
A többi gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi és érzékszervi (látás) fogyatékos gyermekek óvodai nevelését biztosítja a Rákóczi Utcai Óvoda (Rákóczi u.
30).
Nemzetiségi óvodai nevelés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Gyöngyvirág Óvoda –Székesfehérvár (Pozsonyi út 2.) feladata a német nemzetiségi
óvodai nevelés. Az óvoda két német nemzetiségi csoportjába járó gyermekek német és magyar nyelven is részesülnek óvodai nevelésben. A nemzetiségi óvodai
nevelésben való részvételt a szülők a beiratkozáskor egy nyilatkozat kitöltésével igényelhetik.
A hirdetmény, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzete, elérhetőségei, nyitvatartási
rendje elérhető a www.szekesfehervar.hu honlapon. Az óvodai beiratkozással kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi,
Oktatási, Szociális Intézményi Irodáján kérhető a 06/22/537-262 telefonszámon Pallag Ildikó oktatási ügyintézőtől.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata